เครื่องอัดตะกอน (Filter Press)

วันที่:

      เครื่องอัดตะกอน ใช้ในการจัดการตะกอนในระบบน้ำเสีย หรือการกรองในกระบวนการผลิตแป้งและน้ำตาลช่วยแยกปริมาณตะกอนออกจากน้ำ ลักษณะการทำงาน อาศัยแรงดันลมอัด อัดตะกอนผสมน้ำผ่านผ้ากรอง FILTERเพื่อแยกปริมาณตะกอนให้ออกจากน้ำ ทำให้น้ำที่ผ่าน เครื่องอัดตะกอน FILTER PRESS มีปริมาณตะกอนน้อยลง หลังจากนั้น ปริมาณตะกอนที่มีอยู่ในเครื่องอัดตะกอนจะถูกรวบรวมเพื่อง่ายต่อการกำจัดต่อ ไป โดยน้ำตะกอนจะถูกสูบเข้ามาในเครื่องจนเต็มแล้วจึงแกะตะกอนแห้งออขนาดของ เครื่องจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นกรองโดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ลิตร ถึง 10,000 ลิตรความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่ 25 % - 70 % ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า

      ลักษณะการใช้งาน : ระบบบำบัดของเสีย, อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทำแป้งขนมจีน น้ำตาล เป็นต้น

เครื่องอัดตะกอน

คลิกที่นี่

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องอัดตะกอน
      ระบบอัดตะกอนที่นำมาติดตั้งจะต้องเหมาะสมสำหรับใช้อัดตะกอนที่เกิดจากกระบวน การบำบัดน้ำทิ้งทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นแบบชนิดที่คงทนและเหมาะสมกับการทำงานที่แรงดันสูง (High Pressure Filter Press) เพื่อให้ตะกอนที่ผ่านจากการอัดมีความแห้งเพียงพอจับตัวเป็นแผ่นหรือก้อน (Dry Cake) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องการนี้ จะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องอัดตะกอนและเครื่องสูบตะกอนที่ได้มาตรฐาน รับรองคุณภาพ TFQS (Thai Foundation Quality System) ระบบการบำบัดตะกอนนี้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็น คือ เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) เครื่องสูบตะกอน (Sludge Feed Pump) ระบบควบคุม (Control System) ระบบคันโยกปิด-เปิดแบบไฮดรอลิก และเครื่องเตรียมและสูบจ่ายโพลิเมอร์ (Polyelectrolyte Make-Up and Dosing Unit) และท่อภายในระบบ

เครื่องอัดตะกอนจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
      - สามารถ อัดบีบตะกอนเหลวเข้าได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อรอบการทำงาน ให้ได้กากตะกอนแห้ง (Cake) ไม่น้อยกว่า 360 ลิตรต่อรอบการทำงาน
      - ต้องรองรับแรงความดันขณะใช้งานได้สูงที่ระดับไม่ต่ำกว่า 7 บาร์
      - มีขนาดหน้าตัดของแผ่นกรอง (Filter Plate) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 630 มม. X 630 มม.
      - พื้นที่ผิวการกรองต้องไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.
      - ขนาดของช่องว่างภายในแผ่นกรองจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
      - กากตะกอนแห้ง (Dry Cake Content) ที่ผ่านการอัดแล้วจะต้องมีความแห้งไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักต่อน้ำหนัก (w/w)

เครื่องดักขยะแบบดรัมหมุนนำมาใช้กับ น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์, โรงงานกระดาษ, โรงงานอาหาร, น้ำเสียชุมชน, น้ำเพื่อการผลิตประปา,
น้ำเพื่อขบวนการผลิตน้ำตาล, น้ำเสียจากโรงซักรีด, จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย, รับตรวจเช็คและซ่อมปั๊มทุกชนิด, จำหน่ายเครื่องดักขยะ, เครื่องรีดตะกอน

 

3840
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag